SWW | Gemeente Hoogeveen

Stichting Welzijnswerk is een eigentijdse welzijnsorganisatie die in de gemeente Hoogeveen met 4 gebiedsgerichte integrale teams actief is. In deze teams zijn opbouwwerk, jongerenwerk, maatschappelijk werk (algemeen/jeugd/school) en VVE&O (voor- en vroegschoolse educatie en opvoeding) vertegenwoordigd. Voor de Gemeente Hoogeveen heeft SWW de maaltijdvoorziening in zijn pakket. Via het Zorgloket van de gemeente biedt SWW een aantal diensten en voorzieningen die burgers kunnen ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren in de eigen woon- en leefomgeving.

SWW werkt al een aantal jaren samen met Ding Dong. Door ontwikkelingen in de markt is de samenwerkingsrelatie jaren geleden tot stand gekomen en tot nog toe naar volle tevredenheid. Wanneer cliënten zich via SWW aanmelden krijgen zij van Ding Dong tweemaal per week koelverse maaltijden thuisbezorgd. De samenwerking tussen beide partijen krijgt op verscheidene manieren vorm. “Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is dat in overleg met de cliënt beide partijen snel maatwerk kunnen leveren aangepast op de situatie bij de cliënt thuis.” Het is belangrijk dat er per cliënt maatwerk wordt geleverd zodat deze zo lang mogelijk in hun eigen thuissituatie kunnen blijven wonen. Beide partijen bieden samen ondersteuning en hulp. Daarnaast hebben de chauffeurs van Ding Dong een belangrijke sociale en signaleringsfunctie richting de cliënten en SWW. Dit is erg belangrijk voor SWW. Wanneer een bezorger van Ding Dong ziet dat de cliënt achteruit gaat, dan wordt dat meteen gecommuniceerd aan SWW die vervolgstappen kan ondernemen. “Dit is een belangrijk onderscheid tussen Ding Dong en andere maaltijdaanbieders”. Want zonder signaleringsfunctie worden cliënten snel aan hun lot overgelaten. Nu kan SWW ondersteuning en hulp bieden zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Een ander onderdeel van de samenwerkingsrelatie is het organiseren van Seniorenrestaurants. Met deze activiteit wordt het eten in groepsverband gestimuleerd waarbij eenzaamheid tegen gegaan wordt en sociale activiteiten worden gestimuleerd. De Seniorenrestaurants is een activiteit die jaren geleden door beide partijen is bedacht en doorontwikkeld tot wat het nu is. Door op deze wijze ouderen sociaal actiever te laten zijn en vereenzaming tegen te gaan wordt de maatschappelijke betrokkenheid van de oudere gestimuleerd.

De samenwerkingsrelatie tussen beide partijen laat goed zien dat de cliënt het belangrijkste is. Cliënten die zorg en ondersteuning nodig hebben moeten die ook op de juiste manier, passend bij hun behoefte, krijgen. Door de jarenlange samenwerking wordt er goed overlegd, worden problemen samen opgelost en wordt er samen hulp geboden. SWW behartigt de belangen van de ouderen bij Ding Dong, zo doen zij regelmatig kwaliteitscontroles en wanneer er problemen zijn met bijvoorbeeld de verpakking lossen ze dit samen met Ding Dong op.

SWW is erg tevreden met de samenwerking: ‘Ding Dong onderscheidt zich ten opzichte van andere maaltijdaanbieders met de signaleringsfunctie en sociale betrokkenheid. Voor Ding Dong is het uitleveren van de maaltijd niet het belangrijkste, ook de sociale binding en het welzijn van de cliënt staat voorop. Daarnaast is zij maatschappelijk betrokken door met ons de Seniorenrestaurants te organiseren’.